สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085397

    การซื้อเสื้้อกีฬา ให้คู่เปิดสนาม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถาม กรณีเทศบาลจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งในวันเปิดการแข่งขันจะมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเปิดสนาม ระหว่าง พนักงานเทศบาล ผู้นำ กับ ตำรวจ ผอ.โรงเรียน ฯลฯ คำถาม สามารถซื้อเสื้อแจกนักกีฬาได้หรือไม่ ? แต่ประเภทกีฬาในโครงการไม่มีการแข่งขันฟุตซอล ซึ่งตามระเบียบข้อ (๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา การจัดริ้วขบวนค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าเสื้อกีฬาส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน และประธานในพิธีเปิด- ปิดการแข่งขัน ค่ารับรอง สำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด- ปิด การจัดกีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

ถามโดย : kitisakyuanklang ( man100251@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 13:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 14:05 ]