วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  29 กันยายน 2566
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายขจร ศรีชวโนทัย
อสถ.
08.00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนานุบาลของ อปท. (ส.ธ.ท.) ห้องปฏิบัติราชการ ปมท.
นายเอกวิทย์ มีเพียร
ร.อสถ.
ปฏิบัติราชการ สถ.
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
ร.อสถ.
ปฏิบัติราชการ สถ.
นายสุรพล เจริญภูมิ
ร.อสถ.
ปฏิบัติราชการ สถ.