ข่าวผู้บริหารสถ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
 


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสวนหย่อม ด้านหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี และนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม
 


การจัดกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่เห็นสมควรเพราะเป็นการเปลี่ยนผันฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน เป็นเวลาสมควรเหมาะแก่การเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลดีต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 


อธิบดี สถ. กล่าวว่า "กิจกรรมในเช้าวันนี้ ถือเป็นการรวมพลังของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกวาระหนึ่ง เพื่อตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยและชาวโลกกำลังประสบอยู่ ในปัจจุบันการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญ เป็นหน้าที่ของทุกคนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่ออนาคตที่จะถูกส่งต่อให้รุ่นลูกหลานของเรา การจัดกิจกรรมในวันนี้ ยังมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญ ของการรักษาฟื้นฟู ปลูกฝังจิตสำนึก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดภาวะโลกร้อน ลดภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ซึ่งเป็นภารกิจที่ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ร่วมกันรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง"
 


สำหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ใน 3 ส่วน ประกอบด้วย หนึ่ง การจัดกิจกรรมในส่วนกลาง โดยผู้บริหารระดับสูง ร่วมปลูกต้นชัยพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น ณ สวนหย่อม ข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร สอง ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พิจารณาจัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่น ตามที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สองข้างทางสาธารณะ ในวันเวลา ที่เห็นสมควร และ สาม แจกต้นกล้าให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อนำกลับไปปลูกที่ท่านเห็นสมควร
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 122