ข่าวผู้บริหารสถ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
 


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี และนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม
 


โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดี สถ. เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใจความว่า "ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเกษตร และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อฟื้นดินคืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักทฤษฎีเกษตรพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎรจากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพอันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่สืบไป พระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกัน
 


"ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน 'เราทำความดีด้วยหัวใจ' มาจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน และเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกในการทำประโยชน์แก่สังคม และเพื่อเป็นการสนองพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 


อธิบดี สถ. ได้เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีสุขภาพดี ครบกำหนด 3 เดือนในการบริจาคโลหิต ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิต เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ และเพื่อให้มีปริมาณเลือดสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเพียงพอต่อสถานการณ์ทั่วไปและในภาวะฉุกเฉิน
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 87