ข่าวผู้บริหารรองอธิบดี สถ. เปิดอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
 


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และนายธีรเณศ แสงแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น มาร่วมอภิปรายแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และผู้แทนของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมผ่านระบบ Cisco Meeting และผู้รับผิดชอบของเทศบาล กรรมการชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live เพจท้องถิ่นไทย
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 78