ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ จากผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
 


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง War room ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ จากผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร "ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระดับกระทรวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 90