ข่าวผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 น้อมรำลึก 118 ปีสุขาภิบาลท่าฉลอม
 


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณโซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี และนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ร่วมในพิธี
 


-
 


-
 


นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ?คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปีเป็น ?วันท้องถิ่นไทย? เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย?
 


-
 


-
 


ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ มีอำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจหลากหลายประการ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และความผาสุกของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น
 


-
 


-
 


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ?ผมขอขอบคุณพี่น้องท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ ที่ได้ผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้า และประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม?
 


-
 


-
 


-
 


?สุดท้ายขอฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ โดยผม ในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี? อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวทิ้งท้าย
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 157