ข่าวผู้บริหาร'รองอธิบดี สถ.' เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
 


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
 


-
 


สำหรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบแบบแผนได้ผลตามเป้าหมาย ในระดับที่น่าพึงพอใจ ผลกำไรที่ได้จะถูกจัดสรรไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาดว่าจะสามารถจัดสรรเป็นทุนสำรอง ซึ่งถือเป็นกำไรที่สะสมไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือจะได้จัดสรรกลับคืนไปยังสมาชิก โดยสหกรณ์ฯ จะสามารถ ให้ผลตอบแทนด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน นอกจากนี้ยังสามารถให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่สมาชิกในด้านต่างๆ
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 251