แบบสอบถามความต้องการและข้อเสนอแนะการใช้งานระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความต้องการและข้อเสนอแนะในการใช้ระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 
๑. ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม/สถานที่ปฏิบัติงาน (กรณีตอบอื่นๆให้ระบุ)
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถจ./สถอ.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ๆ
๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ กรณีตอบอื่น ๆ ให้ระบุ)
  สืบค้นข้อมูล
กรอกข้อมูล/บันทึกข้อมูล
ใช้ในการวางแผน/ประกอบการตัดสินใจ/ประกอบการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ
๓. ระบบสารสนเทศที่ท่านเข้าใช้งาน (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ กรณีตอบอื่น ๆ ให้ระบุ)
  ด้านการบริหารแผนและงบประมาณท้องถิ่น
   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. (CCIS)
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบข้อมูลกลาง อปท. (Info)
ระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. (LPA หรือ Core Team เดิม)
  ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น
   ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (e-Laas)
ระบบจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (LTAX ๓๐๐๐/LTAX GIS)
  ด้านบุคลากรท้องถิ่น
   ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท. (ELE)
  ด้านอื่นๆ
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)
อื่น ๆ
๔. ข้อเสนอ/ความคาดหวังอื่นๆเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในอนาคต
  ไม่มี
มี