ชื่อผู้รับผิดชอบ

 
  ๑. นายชำนาญ มีขำ
๒. นางศิรภัสสร ศรีไพบูลย์
๓. นางสาวพัชรินทรณ์ หินเมืองเก่า
๔. นางสาวนุรักษ์ นกพุทธา
ตำแหน่ง  เลขานุการศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
ตำแหน่ง  หัวหน้างานศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น