โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดี รองอธิบดี 1 รองอธิบดี 2 รองอธิบดี 3 ผู้ตรวจราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม ผชช. ด้านระเบียบกฏหมายท้องถิ่น ผชช. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ผชช. เฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น ผชช. เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ผชช. เฉพาะด้านการพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น ผชช. เฉพาะด้านการจัดการบริหารสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.)