vote

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.


 มาก/ชอบ
 ปานกลาง/เฉยๆ
 ปรับปรุง
Close

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

ค้นหา

ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร update ล่าสุด
icon บทความ 15/2567 ใครพิจารณาเปิดเผยข้อมูลได้บ้าง
icon บทความ 14/2567 ขอดูคะแนนสอบคนอื่นได้ไหม
icon บทความ 13/2567 องค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่
icon บทความ 12/2567 การเปิดเผยหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
icon บทความ 11/2567 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับแบบประเมินบุคคล (คำวินิจฉัยที่ สค 55/2555)
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี
  • 266,703
  • 5