มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต (ปก)

·       คำนำ

·       สารบัญ

·       บทที่ 1 บทนำ

·       บทที่ 2 การให้บริการงานทะเบียนและใบอนุญาต

·       บทที่ 3 การกำหนดมาตรฐานบุคลากร

·       ภาคผนวก

·       ที่ปรึกษา และคณะทำงาน