มาตรฐานตลาด (ปก)

·       คำนำ

·       สารบัญ

·       บทที่ 1 บทนำ

·       บทที่ 2 ประเภทและลักษณะของตลาด

·       บทที่ 3 การอนุญาตและการกำกับดูแลการดำเนินกิจการตลาด

·       บทที่ 4 มาตรฐานตลาด

·       บรรณานุกรม

·       ภาคผนวก ก

·       ภาคผนวก ข

·       ภาคผนวก ค

·       ที่ปรึกษาและคณะทำงาน