มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ปก)

·       คำนำ

·       สารบัญ

·       บทที่ 1 บทนำ

·       บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

·       บทที่ 3 แนวคิดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

·       บทที่ 4 การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

·       ที่ปรึกษาและคณะทำงาน