มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ (ปก)

·       คำนำ

·       สารบัญ

·       บทที่ 1 บทนำ

·       บทที่ 2 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและแนวนโยบายการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ

·       บทที่ 3 การพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ

·       บทที่ 4 กรอบยุทธศาสตร์และมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ

·       บทที่ 5 แนวทางการประสานและการดำเนินงานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ

·       บรรณานุกรม

·       ภาคผนวก ก

·       ภาคผนวก ข

·       ภาคผนวก ค

·       ภาคผนวก ง

·       ภาคผนวก จ

·       ภาคผนวก ฉ

·       ภาคผนวก ช

·       ภาคผนวก ซ

·       ภาคผนวก ฌ

·       ที่ปรึกษาและคณะทำงาน