>> ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด

ลำดับ
จังหวัด จำนวน (แห่ง) รวม (แห่ง)
อบจ.
ทน.
ทม.
ทต.
อบต.
1 กระบี่ 1 - 1 14 46 62
2 กาญจนบุรี 1 - 3 46 72 122
3 กาฬสินธุ์ 1 - 2 77 71 151
4 กำแพงเพชร 1 - 3 22 64 90
5 ขอนแก่น 1 1 6 77 140 225
6 จันทบุรี 1 - 5 42 34 82
7 ฉะเชิงเทรา 1 - 1 33 74 109
8 ชลบุรี 1 2 10 36 49 98
9 ชัยนาท  1 - 1 38 20 60
10 ชัยภูมิ 1 - 1 35 106 143
11 ชุมพร 1 - 2 26 50 79
12 เชียงราย 1 1 - 72 70 144
13 เชียงใหม่ 1 1 4 116 89 211
14 ตรัง 1 1 1 20 77 100
15 ตราด 1 - 1 13 29 44
16 ตาก 1 1 1 17 49 69
17 นครนายก 1 - 1 5 3 46
18 นครปฐม 1 1 5 20 90 117
19 นครพนม 1 - 1 21 81 104
20 นครราชสีมา 1 1 4 85 243 334
21 นครศรีธรรมราช 1 1 3 50 130 185
22 นครสวรรค์ 1 1 2 18 121 143
23 นนทบุรี 1 2 7 11 25 46
24 นราธิวาส 1 - 3 13 72 89
25 น่าน 1 - 1 18 80 100
26 บุรีรัมย์ 1 - 3 59 146 209
27 บึงกาฬ 1 - - 18 41 60
28 ปทุมธานี 1 1 9 17 37 65
29 ประจวบคีรีขันธ์ 1 - 2 14 44 61
30 ปราจีนบุรี 1 - 1 12 56 70
31 ปัตตานี 1 - 2 15 96 114
32 พระนครศรีอยุธยา 1 1 5 30 121 158
33 พังงา 1 - 2 13 36 52
34 พัทลุง 1 - 1 48 24 74
35 พิจิตร 1 - 3 25 73 102
36 พิษณุโลก 1 1 1 24 76 103
37 เพชรบุรี 1 - 2 13 69 85
38 เพชรบูรณ์ 1 - 3 22 102 128
39 แพร่ 1 - 1 25 57 84
40 พะเยา 1 - 2 33 36 72
41 ภูเก็ต 1 1 2 9 6 19
42 มหาสารคาม 1 - 1 18 123 143
43 แม่ฮ่องสอน 1 - 1 6 42 50
44 มุกดาหาร 1 - 1 24 29 55
45 ยะลา 1 1 2 13 47 64
46 ยโสธร 1 - 1 23 63 88
47 ร้อยเอ็ด 1 - 1 72 129 203
48 ระนอง 1 - 2 10 18 31
49 ระยอง 1 1 2 27 37 68
50 ราชบุรี 1 - 4 31 76 112
51 ลพบุรี 1 - 3 20 102 126
52 ลำปาง 1 1 3 38 60 103
53 ลำพูน 1 - 1 39 17 58
54 เลย 1 - 2 27 71 101
55 ศรีสะเกษ 1 - 2 35 179 217
56 สกลนคร 1 1 - 65 74 141
57 สงขลา 1 2 11 35 92 141
58 สตูล 1 - 1 6 34 42
59 สมุทรปราการ 1 1 6 14 27 49
60 สมุทรสงคราม 1 - 1 8 26 36
61 สมุทรสาคร 1 2 2 10 23 38
62 สระบุรี 1 - 4 34 70 109
63 สระแก้ว 1 - 3 13 49 66
64 สุพรรณบุรี 1 - 2 43 81 127
65 สิงห์บุรี 1 - 2 6 33 42
66 สุโขทัย 1 - 3 18 69 91
67 สุราษฎร์ธานี 1 2 3 35 97 138
68 สุรินทร์ 1 - 1 27 144 173
69 หนองคาย 1 - 2 17 48 68
70 หนองบัวลำภู 1 - 1 23 43 68
71 อ่างทอง 1 - 1 20 43 65
72 อุดรธานี 1 1 3 67 109 181
73 อุตรดิตถ์ 1 - 1 25 53 80
74 อุทัยธานี 1 - 1 13 49 64
75 อุบลราชธานี 1 1 4 54 179 239
76 อำนาจเจริญ 1 - 1 23 39 64
รวม 76 30 187 2,237 5,320 7,850

  ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
โดย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น