เกี่ยวกับโครงการฯ
 กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
และระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1204,
02-243-6636
โทรสาร 02-243-6637