การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ส่วนกลาง
  ส่วนภูมิภาค
  เอกสาร Power Point สำหรับการประชุมชี้แจงฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
ตารางสรุปประเภทตำแหน่งงาน จำนวนและระดับสมรรถนะ
คู่มือคำอธิบายสมรรถนะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555