หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 
   
     
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๒๐๒๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
     
   
     
   
     
  ผนวก ข. แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้นให้ได้รับ พ.ต.ก.)
 
     
 

แบบฟอร์มการขอรับคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก.

 
  ปกหน้า ภาคผนวก ก.  
  ปกหน้า ภาคผนวก ข.  
     
  แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร
สำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร
(กรณีการขอรับ พ.ต.ก.ครั้งแรก)
 
     
  แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร
สำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร
(กรณีการขอรับ พ.ต.ก.ในระดับที่สูงขึ้น)
 
     
  แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ แบบพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร  
     
  แบบ พ.ต.ก. ๒-๑ แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น
สำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
 
     
  แบบ พ.ต.ก.๒-๒ แบบพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติกร)
ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
 
     
 
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง
 
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒
 
     
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

 
     
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
 
     
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๒๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 
     
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๕๖๔ลงวันที่๓๐กันยายน๒๕๕๔
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือก
ให้ได้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 
     
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)