การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง  
 
พื้นที่ปกติ
 
   
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (K3)
   
  หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
  รูปแบบคำขอประเมินบุคคลและเค้าโครงเรื่อง  
 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (K2)
   
   
 

แนวทางการทำผลงานในการประเมินเพื่อนเลื่อนระดับ

 
  รูปแบบคำขอประเมินและเค้าโครงเรื่อง (ไฟล์ดาวน์โหลด Word)  
     
 
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (O2)
   
  หนังสือนำส่งเรื่องการจัดทำผลงานและรายละเอียด  
  รูปแบบผลงาน  
       
 
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดนราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอเทพา,สะบ้าย้อย,นาทวี,จะนะ)
 
   
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (K2)
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (O2)
   
   
  รายละเิอียดหลักเกณฑ์  
 
ภาคผนวก
 
  ตัวอย่างแบบคำขอประเมินบุคคลและผลงานฯ  
  แบบแสดงระยะเวลาการปฏิับัติงานทวีคูณเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นฯ  
  แบบการขอนับระยะเวลาเกื้อกูลฯ