กองคลัง

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  Infographic
  การจัดการความรู้ (KM) กค.
  เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินและส่งคืนเงินในช่วงปลายปีงบประมาณ
  รายงานการเงินประจำปี
  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลัง
  ค่าการศึกษาของบุตร
  ค่ารักษาพยาบาล
  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญ
  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ Covid-19
  การมอบอำนาจ
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าเบี้ยประชุม
  คู่มือคำอธิบายสมรรถนะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  48013
     ตั้งแต่วันที่ 17/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กค.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กค.
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    24 เมษายน 2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14    18 เมษายน 2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วนอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18    11 เมษายน 2567
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน    10 เมษายน 2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)ใหม่    9 เมษายน 2567
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8