กองคลัง

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  Infographic
  การจัดการความรู้ (KM) กค.
  เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินและส่งคืนเงินในช่วงปลายปีงบประมาณ
  รายงานการเงินประจำปี
  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลัง
  ค่าการศึกษาของบุตร
  ค่ารักษาพยาบาล
  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญ
  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ Covid-19
  การมอบอำนาจ
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าเบี้ยประชุม
  คู่มือคำอธิบายสมรรถนะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  49884
     ตั้งแต่วันที่ 17/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กค.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กค.
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน    15 กรกฎาคม 2567
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคะอนุการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็รรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรมมการ เลขานุการและผู้ช่วยเาขานุการ    15 กรกฎาคม 2567
การดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    10 กรกฎาคม 2567
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    9 กรกฎาคม 2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง    8 กรกฎาคม 2567
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8