กองคลัง

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic
  การจัดการความรู้ (KM) กค.
  เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินและส่งคืนเงินในช่วงปลายปีงบประมาณ
  รายงานการเงินประจำปี
  คำสั่งที่ 902/2562 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ปฏิบัติราชการแทน
  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลัง
  ค่าการศึกษาของบุตร
  ค่ารักษาพยาบาล
  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญ
  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ Covid-19
  การมอบอำนาจ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  45190
     ตั้งแต่วันที่ 17/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กค.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กค.
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วนอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1 - 3    24 พฤศจิกายน 2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น    25 ตุลาคม 2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)    16 ตุลาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 32    12 พฤษภาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 30-31    10 พฤษภาคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8