กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  คู่มือการปฏิบัติงาน สถ.
  infographic
  โครงสร้าง
  การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
  การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สาระน่ารู้เพิ่มเติม ทถอ.
  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถ.
  การจัดการความรู้ (KM) ก.พ.ร.สถ.
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหาร มท.)
  ข้อมูลการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำรวจข้อมูล
  การประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
  การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
  แนวทางการวิเคราะห์ภารกิจและการพัฒนากระบวนงาน
  พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
  คู่มือสำหรับประชาชน สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  71554
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ก.พ.ร.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ก.พ.ร.
ประกาศผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิิบัติราชการ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการขับเคลื่อนการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 และแผนการขับเคลื่อนการประเมินสถานะของห    28 กันยายน 2566
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)    27 กันยายน 2566
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)    26 กันยายน 2566
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น    7 กันยายน 2566
สรุปการประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    18 สิงหาคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8