กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567
  การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  การกำหนดตัวชี้วัด (มิติภายนอก) รอบการประเมินที่ 1/2567
  งานสำคัญตามนโยบาย ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์นโยบายด้านการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น (P-PAT)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถ.
  รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570
  รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ สถ.
  การจัดทำหนังสือข้อมูลสำคัญของ มท.
  ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
  การจัดการความรู้ (KM) กยผ.
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O9)
  ฐานข้อมูลบุคลากร กยผ.
  infographic กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติราชการ สถ.
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  เเบบรายงานผลการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของ สถ.
  ฐานข้อมูลทิศทาง สถ.
  ฐานข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน สถ.
  ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สถ.
  ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถ.
  ข้อมูลเเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อมูลสรุปเเผนยุทธศาสตร์
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(O8)
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูล QR Code ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  30071
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
กยผ.
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    19 เมษายน 2567
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูล (ร่าง) ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    12 มีนาคม 2567
ขอเชิญประชุมซักซ้อมการชี้แจงต่อ๕ณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง    21 กุมภาพันธ์ 2567
การจัดทำคำชี้แจง ประเด็นคำถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 2567    21 กุมภาพันธ์ 2567
คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในระดับพื้นที่    13 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8