กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  การกำหนดตัวชี้วัด (มิติภายนอก) รอบการประเมินที่ 1/2567
  งานสำคัญตามนโยบาย ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์นโยบายด้านการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น (P-PAT)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถ.
  รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570
  รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ สถ.
  การจัดทำหนังสือข้อมูลสำคัญของ มท.
  ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
  การจัดการความรู้ (KM) กยผ.
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  ฐานข้อมูลบุคลากร กยผ.
  infographic กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติราชการ สถ.
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  เเบบรายงานผลการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของ สถ.
  ฐานข้อมูลทิศทาง สถ.
  ฐานข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน สถ.
  ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สถ.
  ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถ.
  ข้อมูลเเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อมูลสรุปเเผนยุทธศาสตร์
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูล QR Code ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  29103
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
กยผ.
การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    29 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ. 2568    21 พฤศจิกายน 2566
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สถ.    20 พฤศจิกายน 2566
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุนกรม    3 พฤศจิกายน 2566
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ของ สถ.    16 ตุลาคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8