กองสาธารณสุขท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  21957
    ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
ข่าวสารและกิจกรรม

 

การบูรณาการการขับเคลื่อนตลาด Go Green 6G ของ อต.สู่ตลาด อปท.  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ หน.ผต.สถ. พร้อมด้วย นายชินกร ดีสุยา ผอ.กสธ. เข้าร่วมหารือกับ นายบูรณิศ ยุกตะนันท์ ผอ.องค์การตลาด ในวันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุม กสธ. เพื่อบุรณาการการขับเคลื่อนตลาด Go Green 6G ของ อต.สู่ตลาด อปท. ในการหารือ อต. และ สถ. ได้มีเป้าหมายามหลักการประเมิน Go Green ๖G ได้แก่ ๑.๑สินค้าปลอดภัย (G1) Green Product ๑.๒ราคาเป็นธรรม (G2) Green Price ๑.๓สถานที่พร้อมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G3) Green Place ๑.๔บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี (G4) Green Process ๑.๕ใช้พลังงานคุ้มค่า (G5) Green Power ๑.๖สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง (G6) Green Partnership โดยมีตลาดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขอ อต.ได้แก่ ตลาด อต.สาขาลำพูน และสาขาบางคล้า อต. จึงมีความประสงค์จะขยายผลการดำเนินการไปยังตลาดต้นแบบของอปท.ใน ๖ ภูมิภาค ๆ ละ ๑ แห่ง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังตลาดในสังกัดของ อปท. ต่อไป

(15 พฤษภาคม 2567)

ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๑๐ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าเยี่ยม นางบัน ไชยโย อายุ 88 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยเริ่มป่วยติดเตียงประมาณ 2 ปี เป็นคนไข้ LTC กลุ่ม 3 ADL 3 คะแนน

(3 พฤษภาคม 2567)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(12 พฤศจิกายน 2564)

(2 ตุลาคม 2562)

(2 ตุลาคม 2562)

(2 ตุลาคม 2562)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น    22 กันยายน 2566
แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2573    22 กันยายน 2566
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566    22 กันยายน 2566
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ (เพิ่มเติม)    22 กันยายน 2566
การจัดฝึกอบรมโครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    22 กันยายน 2566
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8