กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ของ ตบ.
  เกร็ดความรู้ ห่างไกล สตง.
  อื่น ๆ
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  สรุปจำนวนหน่วยรับตรวจตามเเผนฯ
  Infographic ตบ.
  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  แผนการตรวจสอบประจำปี
  VDO ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
  การจัดการความรู้ KM
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น
         : กฎหมายจัดตั้ง
         : แผนพัฒนาของ อปท.
         : งบประมาณ
                🡂 การจัดทำงบประมาณ
         : กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
            อาคาร
         : การจัดเก็บรายได้
                🡂 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
                🡂 ภาษีป้าย
                🡂 ค่าธรรมเนียมต่างๆ
                🡂 การพัฒนาจัดเก็บรายได้
              และการจำหน่ายหนี้สูญ
                🡂 การจัดทำแผนที่ภาษี
                เอกสารที่ยกเลิก
         : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
            ของ อปท.
         : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
            ไปราชการ
         : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
            และการแข่งขันกีฬา
         : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
         : ค่าเช่าบ้าน
         : ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
            ของบุตร
         : เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษา
            พยาบาล
         : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
         : เงินอุดหนุน
         : การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
         : การช่วยเหลือประชาชน
         : การจัดสวัสดิภาพสัตว์
         : กองทุนสวัสดิการชุมชน
         : ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง
         : ค่าใช้จ่ายของ อปพร.
         : การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย
         : การจ้างเหมาบริการ
         : เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
            (โบนัส)
         : การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน
            ของ อปท.
         : การดำเนินการระบบการ
            แพทย์ฉุกเฉินของ อปท.
         : การรับเงิน การเบิกเงิน
            การฝากเงิน...
         : การจัดทำบัญชี
         : วินัยการเงินการคลังของรัฐ
         : การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับ
            เงินขาดบัญชี
         : การกู้เงินของ อปท.
         : เงินสะสม
         : การพัสดุ
                🡂 กฎ / ระเบียบ
                🡂 แนวทาง / หลักเกณฑ์ /          วิธีปฏิบัติ / แบบ / ตัวอย่าง
                🡂 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
                🡂 ข้อหารือ / ข้อวินิจฉัย
                🡂 ราคากลาง
                🡂 การยกเว้น / ผ่อนผัน
         : การใช้และรักษารถยนต์
         : เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
            ชุมชน
         : สถานศึกษาในสังกัดของ อปท.
                🡂 แผนพัฒนาการศึกษา
             ของ อปท. และ
             สถานศึกษาสังกัด อปท. 
                🡂 รายได้และการจ่ายเงิน
             ของสถานศึกษาสังกัด อปท.
                🡂 ความปลอดภัยในการ
             จัดกิจกรรมของสถานศึกษา
         : กองทุนหลักประกันสุขภาพ
            ระดับท้องถิ่น
         : การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
         : การเลือกตั้ง
         : คณะกรรมการชุมชนของ
            เทศบาล
         : งานสารบรรณ
         : GFMIS
         : KTB
         : รพ.สต.
         : การควบคุมภายใน
         : การบริหารจัดการความเสี่ยง
         : การตรวจสอบภายใน
         : อื่น ๆ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  180186
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ตบ.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
ตบ.
การปฏิบัติงานตามเเผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี เเละการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    13 มีนาคม 2567
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    14 กุมภาพันธ์ 2567
การปฏิบัติงานตามเเผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี เเละการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    2 มกราคม 2567
ซักซ้อมเเนวทางการรจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย    8 พฤศจิกายน 2566
การปฏิบัติงานตามเเผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี เเละการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    31 ตุลาคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8