กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 21084
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอบรมการติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  
ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไม้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอบรมการติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 สถ. และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สถ.

(4 มิถุนายน 2567)

การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2567 กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น มอบเกียรติบัตรให้กับ กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ และ นางสาวจริดา จิตราวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งเป็นหน่วยงานและบุคลากรที่มีคุณธรรม บริหารงานสอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูจนเป็นแบบอย่างแก่สังคม

(30 พฤษภาคม 2567)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562    4 มิถุนายน 2567
การติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ    2 มิถุนายน 2567
การแก้ไขวิดีโอถอดบทเรียนธนาคารขยะ    2 มิถุนายน 2567
การจัดทำวิดีทัศน์งานพิธีซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกับภาคีเครือข่าย    2 มิถุนายน 2567
การจัดส่งใบเสร็จและรายงานผลกิจกรรมหลังจากการซื้อขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    2 มิถุนายน 2567
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8