กองการเจ้าหน้าที่

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  o10 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  บัญชีสอบ
  อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  แผน HR Scorecard
  การฝึกอบรม
  สำรวจข้อมูล
  การคัดเลือกข้าราชการ
  การกำหนดตำแหน่ง
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  เหรียญพิทักษ์เสรีชน
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
  หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการ
  เกษียณอายุราชการ
  ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  การเลื่อนเงินเดือน
  พ.ต.ก.
  ทุนการศึกษา
  การจัดการความรู้ สถ.
  การจัดการความรู้ กจ.
  กำลังคนคุณภาพ
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  สวัสดิการ
  การลา
  วินัย
  การมอบอำนาจ
  แบบฟอร์มต่างๆ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  คู่มือสมรรถนะของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน อื่นๆ
  FAQ
  กีฬาภายใน สถ.
  Social Network
  แผนผังขั้นตอนกระบวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ (Flow Chart)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  298605
     ตั้งแต่วันที่ 16/03/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กจ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กจ.
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    22 เมษายน 2567
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ((ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) (อำนวยการ ระดับสูง))    19 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    5 เมษายน 2567
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์    28 มีนาคม 2567
การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    15 มีนาคม 2567
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8