สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  19845
    ตั้งแต่วันที่ 24/09/2552
ข่าวสารและกิจกรรม

 

พิธีลงนามการขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนายจรินทร์ จักกะพาก และกรมการปกครอง โดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ได้ร่วมลงนามการขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(4 พฤษภาคม 2559)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2558 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 และรุ่นที่ 4ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการพัฒนางานคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากรจากกรมอนามัย และได้รับเกียรติจากรองอธิบดี กรมอนามัย ให้เกียรติบรรยาย

(13 กุมภาพันธ์ 2558)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
สน.สส.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(24 กุมภาพันธ์ 2554)

(29 เมษายน 2554)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
สน.สส.
 
การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความ ในมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550    22 สิงหาคม 2559
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    22 สิงหาคม 2559
คำแนะนำคนะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมประกอบกิจการ การล้วง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559    22 สิงหาคม 2559
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559)    22 สิงหาคม 2559
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม    22 สิงหาคม 2559
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8