สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารออมสินที่คิดให้แก่บุคคลทั่วไปในปีนั้นๆ (ใช้ในการคำนวณการส่งคืนเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง)
  รหัสหน่วยงานของ อปท.
  ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และตัวอย่างคำสั่งจ่ายต่างๆ
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  สำนักงาน ก.ฌ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  246830
     ตั้งแต่วันที่ 01/06/2561
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.กบท.
หนังสือ/บทความ
infographic เงิน ช.ค.บ

infographic เงิน ช.ค.บ
  

(11 มีนาคม 2564)

หนังสือราชการ
สน.กบท.
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มินายน 2567)    3 พฤษภาคม 2567
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ ซึ่งกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องอาญาหรือต้องหาคดีอาญา โดยการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด    3 พฤษภาคม 2567
ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567    2 พฤษภาคม 2567
การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีผู้รับบำนาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาก่อนออกจากราชการ โดยคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด    27 มีนาคม 2567
ขอความร่วมมือแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    13 มีนาคม 2567
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8