กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  กฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  Infographic การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
  Infographic การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
  มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564
  แผนการจัดการความรู้ (KM)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  59389
     ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
.
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566    15 กันยายน 2566
หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    24 สิงหาคม 2566
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ    4 สิงหาคม 2566
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมระยะที่ 2 การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนำร่องเชิงบูรณาการ    28 มิถุนายน 2566
แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566    28 มิถุนายน 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8