ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้นของเจ้าพนักงานของรัฐ
  033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  เจตจำนงในการบริหารงานของ สถ.
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2565
  ITA ปี พ.ศ. 2566
  เจตจำนงในการบริหารงานของ สถจ.
  infographic
  ITA ปี 2564
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ข้อมูลรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ สถ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ตารางสรุปการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประเด็นที่ต้องแก้ไขปรังปรุงข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ตัวชี้วัด OIT ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศปท.
  o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  20127
     ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
คู่มือแบบตรวจ ITA 66

คู่มือแบบตรวจ ITA 66
  

(1 มีนาคม 2566)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
ขออนุมัติข้อมูลการเปืดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    29 เมษายน 2565
การขอออนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งโสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    18 เมษายน 2565
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    18 เมษายน 2565
ผลวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    18 เมษายน 2565
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    18 เมษายน 2565
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8