ข่าวกิจกรรมทถจ.นครสวรรค์ ประชุมนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ Thai QM โดยทางจังหวัดนครสวรรค์ มีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการรับฟังนโยบาย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางทิวาพรรณ สหอารักขา ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4

จำนวนผู้เข้าชม 30