ข่าวกิจกรรมทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมกำหนดพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มที่ต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลเป้าหมาย
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมกำหนดพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มที่ต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลเป้าหมาย โดยเลือกพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มคนจนเป้าหมาย โครงการวิจัย เรื่อง (การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศท้องถิ่นแบบร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะฯ) ร่วมกับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง A103 ชั้น 1 อาคารฟ้าแดดสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

จำนวนผู้เข้าชม 64