ชื่อหนังสือ : แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2567 ด้านที่ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง
ประเภทหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 0