ชื่อหนังสือ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 2