ชื่อหนังสือ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 0