ชื่อหนังสือ : ข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทหนังสือ :
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 10028