ชื่อหนังสือ : ข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทหนังสือ :
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 11593