ชื่อหนังสือ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Loacl Performance Assessment:LPA) ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 41233