ชื่อหนังสือ : คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทหนังสือ : คู่มือ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 52757