ชื่อหนังสือ : ทฤษฎีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับ การแบ่งงาน,การจัดกลุ่มงาน,การกระจายอำนาจหน้าที่,การประสานงานและกระบวนการจัดการความรู้
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 53796