ชื่อหนังสือ : สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 42914