ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประเภทหนังสือ : เอกสารประกอบคำบรรยาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 189647