ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดชลบุรี
ประเภทหนังสือ : เอกสารประกอบคำบรรยาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 171549