เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงแนวทางกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงแนวทางกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประเภทหนังสือ : เอกสารประกอบคำบรรยาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงแนวทางกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 209780