หน้าแรกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ อปท. (Local Capacity Building) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ อปท. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่คำนึงถึงการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตามแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) ในพื้นที่เป้าหมายรวม 25 จังหวัด เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจัดทำเว็บเพจ "โครงการความร่วมมือกับ UNICEF" เพื่อใช้ในการเผยแพร่เอกสาร คู่มือแบบอย่างที่ดี และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ให้แก่ อปท. ที่สนใจ