หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 13/07/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว695 01/04/2559 01/04/2559
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว703 01/04/2559 01/04/2559
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว694 01/04/2559 01/04/2559
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 กพส. มท 0810.5/ว696 01/04/2559 01/04/2559
ขอให้จังหวัดดำเนินการเร่งรัดรายงานสรุปผลการดำเนินการให้เป็นปัจจุบันและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ สน.สส. มท 0891.4/ว699 01/04/2559 01/04/2559
ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว700 01/04/2559 01/04/2559
การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล สน.คท. มท 0808.2/ว698 01/04/2559 01/04/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.4/ว693 31/03/2559 01/04/2559
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน สน.บถ. มท 0809.3/ว692 31/03/2559 01/04/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนเมษายน 2559) และรายการสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/4237-4312 30/03/2559 01/04/2559
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.3/ว669 29/03/2559 01/04/2559
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1856 31/03/2559 31/03/2559
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว678 30/03/2559 31/03/2559
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 30/03/2559 31/03/2559
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2559
[รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม]     [คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มโอนเงิน]
[แบบฟอร์มโอนเงิน]     [แบบตอบรับ]
กศ. มท 0893.2/ว667 29/03/2559 31/03/2559
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
[รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม]
กศ. มท 0893.2/ว648 25/03/2559 31/03/2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว676 30/03/2559 30/03/2559
แจ้งให้จังหวัดดำเนินการสำรวจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามแบบรายงานที่กำหนด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.4/ว674 30/03/2559 30/03/2559
การสำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สน.สส. มท 0891.4/ว675 30/03/2559 30/03/2559
การปรับปรุงข้อมูลสถานะโครงการงบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 และการคาดการณ์การก่อหนี้ผูกพันโครงการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2559 กพส. มท 0810.3/ว668 29/03/2559 30/03/2559
first previous ข้อมูลที่ 13921 - 13940 จาก 28484 next last