หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/07/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 เฉพาะในส่วนของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 25/10/2548
ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 21/10/2548
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่มีขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง 21/10/2548
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 21/10/2548
การยื่นขอรับเงิน กบข. ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 21/10/2548
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 21/10/2548
การยกยอดข้อมูลและการปรับปรุงรายการยกยอด 21/10/2548
การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งดำเนินการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน 21/10/2548
การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร. 20/10/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
20/10/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2548 19/10/2548
การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19/10/2548
การประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 19/10/2548
การนำเงินนอกงบประมาณส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 19/10/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 19/10/2548
การแจ้งรหัสการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญและแนวทางการเบิกจ่ายเงิน 18/10/2548
การรายงานการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
[(บัญชีรายชื่อ E-mail สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด)]
18/10/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 17/10/2548
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2548 17/10/2548
การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 17/10/2548
first previous ข้อมูลที่ 26961 - 26980 จาก 28507 next last