หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ช่างโยธา 1 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ธุรการ 1 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง จัดเก็บรายได้ 2 12/05/2547
การรณรงค์ล้างตลาดสดทั่วประเทศ 11/05/2547
การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ... 11/05/2547
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
11/05/2547
แนวทางการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2547 11/05/2547
โครงการอบรมติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2547
[เอกสารแนบ 1]
11/05/2547
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยบำนาญ.. 11/05/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน... 11/05/2547
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น 11/05/2547
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 11/05/2547
การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2547 11/05/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547 10/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/05/2547
การคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/05/2547
มติคณะรัฐมนตรีให้เร่งรัดดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการที่สำคัญเร่งด่วนด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 30/04/2547
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) เครือข่าย ( Network) และ (Hardware) 30/04/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานการบริหารงานบุคคลและพัฒนาท้องถิ่น) รุ่นที่ 3 30/04/2547
first previous ข้อมูลที่ 26961 - 26980 จาก 27331 next last