หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 17/07/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3  เจ้าพนักงานปกครอง 4  นิติกร 3  นิติกร 4   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3  และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (pdf) 29/01/2547
การร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ (pdf) 29/01/2547
สอบถามอัตรากำลังในแต่ละจังหวัด 29/01/2547
โครงการสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบ ประจำปี 2547 (pdf) 29/01/2547
โครงการประชุมสัมมนาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 29/01/2547
แนวปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/01/2547
การสำรวจงบประมาณรายจ่าย (pdf) 28/01/2547
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(pdf) 28/01/2547
แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ (pdf) 27/01/2547
ตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าว (pdf) 27/01/2547
การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก (pdf) 27/01/2547
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (pdf) 27/01/2547
การเรียกผลประโยชน์ตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 27/01/2547
การตรวจสอบเลขที่บัญชีประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 26/01/2547
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 (pdf) 26/01/2547
การพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (pdf) 23/01/2547
การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 23/01/2547
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ยางตามแบบสอบถาม (pdf) 23/01/2547
การฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานที่ขอทำความตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (pdf) 23/01/2547
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (pdf) 23/01/2547
first previous ข้อมูลที่ 28361 - 28380 จาก 28500 next last